ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

– ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

Το συγκεκριμένο τμήμα φέρει την ευθύνη των κάτωθι:

-Διαχείριση έργου – Σχεδιασμός Έργου

  1. Φάση Αρχικού Σχεδιασμού, μελέτη σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, προ-μελέτη έργου
  2. Φάση Βασικού Σχεδιασμού, σχεδιασμός εφαρμογών, σχεδιασμός κατασκευαστικών έργων, γραφήματα, Μέθοδος Κρισίμων Σημείων
  3. Φάση Μειοδοτικού Διαγωνισμού, καθορισμός υλικών εφαρμογής, μειοδοσία μηχανολογικού εξοπλισμού
  4. Φάση Κατασκευής, Οργάνωση – Επίβλεψη εργοταξίου, Περιοδικός έλεγχος κόστους, συναντήσεις επενδυτών, εκπόνηση συμβολαίων με κατασκευαστές και εργολάβους

Φάση Εκκίνησης εργοστασίου, Εκπαίδευση προσωπικού, Εκπαίδευση/Οργάνωση σε τμήματα Συντήρησης/Προληπτικής συντήρησης

Ομοίως συμπεριλαμβάνονται λοιπές υπηρεσίες όπως:

-Εφαρμογή Θεωρίας Σειρών

-Ποιοτικός Έλεγχος

-Κατανομή των πόρων

-Βελτιστοποίηση ροής παραγωγής

-Οικονομικός σχεδιασμός και διαπραγματεύσεις

-Αξιολόγηση εργολαβικών προσφορών

-Σχεδιασμός και καθορισμός ηλεκτρο/μηχανολογικών δικτύων

Το τμήμα σχεδιασμού οργανώνεται και επιβλέπεται από διαπιστευμένο Μηχανικό του Institution of Mechanical Engineers, καθώς και του Engineering Council

Γκαλερί Φωτογραφιών :